Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
nautiweb.gr>ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ>ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Τουριστικός λιμένας μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Γραμματείας Στήριξης Τουριστικών Λιμένων ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να τυγχάνει κύριος ή επικαρπωτής του παράκτιου ακινήτου, μπροστά από το οποίο ενδιαφέρεται να χωροθετήσει και να κατασκευάσει τουριστικό λιμένα. Για τη χωροθέτηση και δημιουργία τουριστικού λιμένα απαιτείται να υποβληθούν στη Γ.Σ.Τ.Λ από τον ενδιαφερόμενο ορισμένα δικαιολογητικά.

Ενδεικτικά απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 ή 1:2000, στο οποίο θα εμφανίζονται η αιτούμενη ζώνη του λιμένα, τα όρια ιδιοκτησίας, η τυχόν καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του τυχόν παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας.

  • Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόκομμα χάρτου, στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε