Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο Nautiweb
Βιβλίο Επισκεπτών
Νέα
Μετατροπή συναλλάγματος
Ισοτιμίες Euro
Οδικοί χάρτες
Μηχανές Αναζήτησης
Πληροφορίες για Αγορές & Ενοικιάσεις
 nautiweb.gr>ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ>Α.ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Α. Πριν τη ναύλωση και κατά τη παραλαβή.

 1. Ο αυλωτής πρέπει να έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για τη διακυβέρνηση του σκάφους σε οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλιώς ζητά τη παρουσία ΕΜΠΕΙΡΟΥ και ΚΑΛΟΥ Skipper.
 2. To σκάφος παραδίδεται στο ναυλωτή από τον ιδιοκτήτη του ή εξουσιοδοτημένο άτομο.
 3. Μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής, αποσκευές, προμήθειες αλλά και επιβάτες παραμένουν εκτός σκάφους.
 4. Ο ναυλωτής οφείλει να ζητήσει πλήρη ενημέρωση για τη θέση όλου του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, και να ελέγξει τη σωστή τους κατάσταση.
 5. Οφείλει επίσης να ζητήσει να του επιδειχθεί ο τρόπος λειτουργίας όλων των συστημάτων και οργάνων του σκάφους και να πιστοποιήσει ότι λειτουργούν σωστά.
 6. Το σκάφος παραλαμβάνεται καθαρό και με τις δεξαμενές καύσιμου και νερού πλήρεις.
 7. Ο ναυλωτής οφείλει να ελέγξει και το σώμα του σκάφους ,αυτό καθαυτό, για ζημίες και φθορές μη παραλείποντας τα ύφαλα του, που ελέγχονται συνήθως από δύτη τη χρέωση του ναυλωτή.
 8. Οφείλει ακόμα να ζητήσει συμπλήρωση του εξοπλισμού, αν είναι απαραίτητος, αποκατάσταση βλαβών, ή και αντικατάσταση του σκάφους αν δεν είναι στη πρέπουσα κατάσταση.
 9. Επουσιώδεις ελλείψεις ή φθορές ή δυσλειτουργίες απλά σημειώνονται στο πρωτόκολλο παραλαβής που κατόπιν υπογράφεται από τα δυο μέρη σε δυο αντίγραφα.
  ΣΗΜ. Το έγγραφο αυτό πρέπει να απεικονίζει πιστά τη κατάσταση σκάφους και εξοπλισμού
  γιατί σ΄ αυτό θα στηριχθεί η διαδικασία παράδοσης του κατά τη λήξη του ναύλου.
 10. Ο ναυλωτής καταβάλει το συμφωνημένο ναύλο και την εγγύηση και Παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα του σκάφους, θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου, καθώς και θεωρημένη άδεια απόπλου.

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη IDEC Α.Ε